ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ANGEL FIT

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer en copyright
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4.Dag: kalenderdag;
5.Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6.Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7.Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8.Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
9.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
10.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
11.Modelformulier voor herroeping: het in bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
12.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen
13. Gepersonaliseerde producten: ANGEL FIT producten waarbij de eigenschappen (deels) worden bepaald door de consumenten met behulp van de Product Configurator (via knop “START JE EIGEN DESIGN”). Producten die niet op voorraad van de ondernemer zijn, maar waar de consument de mogelijkheid toe heeft om een bestelling van te plaatsen. 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer en copyright

ANGEL FIT
Rode Schouw 58
4661 VB, Halsteren
KvK: 65095154
BTW nr.: NL002524623B37

U kunt ons bereiken via:
Telefoonnummer: +31 6 576-08-415
email: polewear@angelfit.nl

ANGEL FIT is de eigenaar van alle teksten, foto’s en ontwerpen van deze site. De website www.angelfit.nl is eigendom van ANGEL FIT en heeft op alle inhoud van de website www.angelfit.nl de copyright. De inhoud mag niet gekopieerd worden zonder toestemming en bronvermelding van ANGEL FIT. Het is bovendien niet toegestaan om de producten van de webshop na te maken en de logo’s of de naam van de producten te gebruiken of de productontwerpen te dupliceren. Indien de copyright geschonden wordt, riskeert de overtreder een boete per onterecht gebruik. De beschikbare informatie van deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. ANGEL FIT behoud het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod (orderbevestiging). Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 1. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het adres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij kant en klaar producten, niet-gepersonaliseerde producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een niet-gepersonaliseerd product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 1. De 14 dagen bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen.
 1. Wanneer de klant na afloop van de genoemde termijnen in lid 2 en 3 niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht en het product binnen deze termijn niet kenbaar aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 1. Bij gepersonaliseerde producten, dat wil zeggen producten waarbij een individuele keuze of beslissing van de consument van invloed is op het uiterlijk dan wel het design, gecreëerd middels de Product Configurator, geldt geen herroepingsrecht. Zie Artikel 10.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Voorwaarde van een retourzending is dat het product onbeschadigd, niet gedragen of gewassen is en voorzien is van de originele verpakking en labels.
 1. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 7.1.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan de ondernemer.
 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. ANGEL FIT geeft voor het ongemak een 5 euro kortingscoupon aan de consument na dat de retour volledig verwerkt is. De consument kan deze coupon bij een volgende bestelling, als betaalmiddel (eenmalig) gebruiken bij een minimale besteding van 50 euro.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten (dit zijn niet de kosten van het retourneren) door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, dus de door de consument gepersonaliseerd ANGEL FIT producten. Het is voor de consument niet mogelijk deze gepersonaliseerde producten na de orderbevestiging te annuleren of te retourneren.

Artikel 11 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. De ondernemer behoudt het recht om de prijzen zonder extra kennisgeving te veranderen. De consument ziet de actuele prijzen altijd bij de producten in het aanbod duidelijk vermeld staan.

Artikel 12 – Extra garantie

 1. ANGEL FIT biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De webwinkel zal bestellingen (met uitzondering van de gepersonaliseerde producten en met uitzondering van nabestelde producten) uiterlijk binnen 5 werkdagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. 
 1. Een langere leveringstermijn geldt voor kant en klaar producten die niet op de voorraad van de ondernemer zijn op het moment van bestellen (nabestellingen). De leveringstermijn is in dit geval maximaal 2-6 weken. 
 1. De leveringstijd van de gepersonaliseerde producten verschilt van de voorraadartikelen. Voor de gepersonaliseerd producten worden alle orders door de ondernemer verzameld tot en met de 25ste van actuele kalendermaand. Deze orders gaan in productie vanaf deze dag (de 25ste van de maand van bestelling). Het is niet mogelijk om gepersonaliseerd producten te annuleren na ontvangst van bevestiging van de bestelling. De consument kan verwachten dat het gepersonaliseerd product binnen 5-6 weken na de 25ste van de maand van bestelling wordt uitgeleverd. 
 1. Mocht er om welke redenen dan ook vertraging voorkomen dan communiceert de ondernemer dit aan de klant. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering of productie. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde. Mocht het onverhoopt voorkomen dat een product niet meer geleverd kan worden dan krijgt de consument de betaling (gemaakte kosten voor desbetreffende product) terug.

Artikel 14 – Betaling

 1. Alle betalingen dienen met iDeal te worden afgehandeld en dienen voorafgaand aan de levering van de producten te zijn voldaan. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

Artikel 15 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten gelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. De consument moet de klachten altijd schriftelijk met de ondernemer delen.
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 1. Webwinkel wijst consument op de mogelijkheid om, indien webwinkel en consument niet samen een oplossing bereiken, binnen 12 maanden na melding van de klacht bij webwinkel, de klacht in te dienen bij de Online Dispute Resolution van Europese Commissie via https://webgate.ec.europa.eu/odr of direct bij de Geschillencommissie Algemeen https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/algemeen/

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden 

 1. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is op elk gewenst moment beschikbaar op deze pagina. ANGEL FIT behoud het recht om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. De consument is zelf verantwoordelijk voor het doornemen van de Algemene Voorwaarden om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

Klik HIER voor het modelformulier voor herroeping.